Toegang tot de websites en wijzigingen
1. Toegang tot en het gebruik van een website die door ons geëxploiteerd wordt (of dit nu www.wundermanthompsoncommerce.com is of een van onze andere websites) (de " websites") wordt door ons geboden onder deze websitevoorwaarden. "Wij" zijn Salmon Limited, een bedrijf dat geregistreerd is in Engeland en Wales (registratienummer 2360867), met geregistreerd kantooradres Sea Containers, 18 Upper Ground, London, SE1 9GL en belangrijkste zetel op 36 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1JJ. Ons btw-nummer is 489 3066 07.

2. Uw gebruik van elk deel van de websites betekent dat u deze websitevoorwaarden accepteert met ingang van het eerste moment waarop u de websites gebruikt. Als u niet met deze websitevoorwaarden instemt, dan dient u het gebruik van de websites direct te staken.

3. We behouden ons het recht voor om deze websitevoorwaarden op elk moment en zonder bericht aan u te wijzigen. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelmatig bekijken van de online geplaatste informatie, zodat u tijdig op de hoogte bent van dergelijke wijzigingen. Bij gebruik van de websites na het plaatsen van de wijzigingen betekent dat u de aangepaste websitevoorwaarden accepteert.

4. U bent verantwoordelijk voor alle toegang tot de websites via uw internetverbinding en voor het onder de aandacht brengen van deze websitevoorwaarden aan alle gebruikers hiervan.

5. U mag deze websites niet op een van de volgende manieren gebruiken of ons of de websites of een gebruiker van de websites iets toesturen dat:

 1. inbreuk maakt op een wet, statuut, regel of verordening van een toepasselijke jurisdictie;
 2. frauduleus, crimineel of onwettelijk is;
 3. onjuist of achterhaald is;
 4. obsceen, ongepast, pornografisch, vulgair, profaan, racistisch, seksistisch, discriminerend, aanstootgevend, neerbuigend, schadelijk, naar, bedreigend, beschamend, kwaadwillend, schofterig, lasterlijk, onjuist of politiek is;
 5. een andere persoon of organisatie imiteert of een relatie met een persoon of organisatie op onjuiste wijze voorstelt;
 6. inbreuk kan maken op het auteursrecht of enige intellectuele eigendomsrechten (inclusief en zonder beperking auteursrecht, handelsmerkrechten en uitzendrechten) of privacy- of andere rechten van ons of een derde partij;
 7. tegen onze belangen in gaat;
 8. in strijd is met een specifieke regel of eis die we aangeven op de websites in relatie tot een specifiek deel van de websites of de websites in het algemeen; of
 9. betrekking heeft op uw gebruik, levering of overdracht van virussen, ongevraagde e-mails, Trojaanse paarden, valluiken, achterdeurtjes, paaseieren, wormen, tijdbommen, cancelbots of computerprogrammeringsroutines die bedoeld zijn om het systeem, gegevens of persoonsgegevens te beschadigen of deze te onderscheppen of aan het systeem te onttrekken.

6. U geeft ons hierbij een onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde, toewijsbare, sub-licenseerbare licentie om al het materiaal dat u aan ons of de websites verstrekt te gebruiken op de websites of voor algemene marketing van (op elke manier en in elke media) onze diensten. U stemt ermee in dat u afstand doet van uw morele rechten om gezien te worden als auteur en we kunnen uw inzending wijzigen.

7. De meningen en opmerkingen over inhoud die toegankelijk is vanaf de websites behoren toe aan de auteurs en geven niet noodzakelijkerwijs onze meningen weer, of die van onze functionarissen of werknemers. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor materiaal, informatie of gegevens die door iemand verstrekt worden en toegankelijk zijn via de websites.

8. U stemt ermee in om de instructies voor het gebruik van de websites, die we af en toe verstrekken, altijd na te leven.

9. U zult ons volledig en tijdig schadeloosstellen voor alle schade, procedures, claims, eisen, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en uitgaven waar we mee te maken kunnen krijgen als gevolg (direct of indirect) van inbreuk door u of een verplichting namens u volgens deze websitevoorwaarden.

Beschikbaarheid van de websites, beveiliging en nauwkeurigheid
10. Hoewel we ons best doen om de websites 24 uur per dag beschikbaar te houden, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld als de websites om wat voor reden dan ook een bepaalde tijd niet beschikbaar zijn. We garanderen niet dat uw toegang tot de websites ongestoord, tijdig of vrij van fouten zal zijn. Dit kan vanwege de aard van het internet niet worden gegarandeerd. Daarnaast kan het voorkomen dat we reparaties of onderhoud moeten uitvoeren, of nieuwe kenmerken en functies moeten implementeren.

11. Toegang tot de websites kan worden opgeschort of ingetrokken. Dit geldt voor u persoonlijk of alle gebruikers en kan tijdelijk of permanent zijn, op elk moment en zonder dat hiervan melding wordt gedaan. We kunnen ook beperkingen opleggen met betrekking tot de duur en gebruikswijze van een deel van de websites, om wat voor reden dan ook. Als we u persoonlijk beperkingen opleggen, dan mag u niet proberen de websites onder een andere naam of via een andere gebruiker te gebruiken.

12. We garanderen niet dat de websites compatibel zullen zijn met alle hardware en software die u mogelijk gebruikt. We zijn niet aansprakelijk voor schade aan of virussen of andere code die invloed kan hebben op computerapparatuur, software, data of andere eigendommen, als gevolg van uw toegang tot of het gebruik van de websites of het verkrijgen van materiaal van of als gevolg van het gebruik van de websites. We zijn ook niet aansprakelijk voor acties van derden.

13. We kunnen de websites en alles wat hierop beschreven staat zonder bericht aan u wijzigen of bijwerken.

14. Hoewel we ons best doen ervoor te zorgen dat informatie en materialen op de websites juist zijn, wordt er geen directe of indirecte garantie of verklaring gegeven dat ze volledig, nauwkeurig, bijgewerkt, geschikt voor een bepaald doel zijn en - voor zover wettelijk toegestaan - accepteren we geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen. Dit zal geen invloed hebben op eventuele verplichtingen die we contractueel gezien jegens u hebben om u te voorzien van diensten, inclusief een verplichting die we contractueel kunnen hebben om u te voorzien van nauwkeurige informatie en advies, iets dat we mogelijk doen via een beveiligd deel van de websites dat beschikbaar is voor mensen die het juiste wachtwoord gebruiken.

15. Naast informatie die alleen geboden wordt aan klanten die een deel van de websites bezoeken via een wachtwoord, is het materiaal dat op de websites staat uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en zal het niet leiden tot een toezegging of verplichting van ons. De informatie op de websites maakt geen onderdeel uit van een aanbod of contract.

16. De informatie op de websites is doorgaans alleen bedoeld als algemene richtlijn. Niets op de websites dient gezien te worden als advies dat specifiek bedoeld is voor uw omstandigheden, behalve voor zover het staat op een beveiligd deel van de websites dat alleen voor u toegankelijk is. Neem contact met ons op als u specifiek advies over uw situatie wilt.

Onze aansprakelijkheid
17. We accepteren aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel als dit veroorzaakt is door onze nalatigheid of een frauduleuze verkeerde voorstelling van onze kant, of een andere aansprakelijkheid die we wettelijk gezien niet kunnen uitsluiten of beperken.

18. Voor zover wettelijk mogelijk en afhankelijk van paragraaf 17 hierboven, in alle gevallen anders dan met betrekking tot diensten die we voor een specifieke klant verrichten (die vallen onder de eigen contractuele voorwaarden en opdrachtvoorwaarden), voor zover wettelijk toegestaan:

 1. Onze maximale aansprakelijkheid (contractueel, bij een onrechtmatige daad, nalatigheid, verkeerde voorstelling, restitutie of onder een andere vorm van aansprakelijkheid) met betrekking tot uw gebruik of het niet of vertraagd kunnen gebruiken van de websites of materiaal erop of toegankelijk via de websites of voortvloeiend uit enige actie of beslissing die genomen is als gevolg van het gebruik van de websites, is in zo'n geval £100 en
 2. We hebben geen aansprakelijkheid (contractueel, bij een onrechtmatige daad, nalatigheid, verkeerde voorstelling, restitutie of onder een andere vorm van aansprakelijkheid) met betrekking tot uw gebruik of het niet of vertraagd kunnen gebruiken van de websites of materiaal erop of toegankelijk via de websites of voortvloeiend uit enige actie of beslissing die genomen is als gevolg van het gebruik van de websites met betrekking tot: (a) indirecte of gevolgschade, schade, kosten of uitgaven; (b) verlies van werkelijke of verwachte winsten; (c) verlies van contracten; (d) verlies van gebruik van geld; (e) verlies van verwachte besparingen; (f) verlies van opbrengsten; (g) verlies van goodwill; (h) verlies van reputatie; (i) verlies van zaken; (j) verlies van bedrijfstijd; (k) verlies van kansen; of (l) verlies van, schade aan of corruptie van data; ongeacht of dergelijke verliezen redelijkerwijs te voorzien waren of we op de hoogte waren gesteld van de kans dat u te maken zou krijgen met dergelijke verliezen. Om twijfel te vermijden; (b) tot (l) zijn van toepassing ongeacht of dergelijke verliezen direct, indirect, een gevolg of anderszins zijn.

Handelsmerken
19. De namen en logo's van SALMON en alle andere namen, logo's, ontwerpmerken en slogans die op de websites verschijnen zijn de geregistreerde handelsmerken of dienstmerken van ons of onze licentiegevers en mogen in geen geval zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Salmon of de respectievelijke licentiegever gereproduceerd worden.

Gebruik van wachtwoorden
20. Het is mogelijk dat u een wachtwoord moet gebruiken voor uw toegang tot, of het u in staat stellen om toegang te krijgen tot beveiligde delen van de websites. In dat geval is dit deel van de websitevoorwaarden op u van toepassing.

21. U moet uw wachtwoord altijd strikt geheim en veilig houden.

22. Kies geen wachtwoord dat gemakkelijk geraden kan worden.

23. Geef nooit uw wachtwoord aan anderen en laat anderen geen toegang krijgen met uw wachtwoord, zonder onze voorafgaande toestemming. Dit mag alleen als u de geautoriseerde gebruiker bent of de geautoriseerde werknemer die handelt namens de geautoriseerde gebruiker.

24. Als u denkt dat u uw wachtwoord kwijt bent of een andere partij uw wachtwoord heeft gezien of gebruikt, dan moet u ons daarvan direct op de hoogte stellen.

25. U bent verantwoordelijk voor al het gebruik van de websites onder uw wachtwoord.

26. We kunnen u vragen om uw wachtwoord af en toe te wijzigen.

Websites van derden
27. We hebben geen controle over en accepteren geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van een website waarnaar via de websites gelinkt wordt (tenzij we de gelinkte websites exploiteren). Dergelijke gelinkte websites worden geleverd als 'as is' en zijn puur bedoeld voor uw gemak, zonder enige directe of indirecte garantie met betrekking tot de informatie die hierop staat. We geven geen goedkeuring of advies over websites van derden waarnaar gelinkt wordt op de websites.

28. Zonder onze toestemming mag u geen van onze websites met frame opnemen op uw eigen website of op de website van een andere persoon.

29. We geven u hierbij een herroepelijk, niet-exclusief, royaltyvrij recht om een link van uw website naar de homepage van de websites te plaatsen, mits u dat op een eerlijke en legale manier doet, zonder onze reputatie te beschadigen of hier misbruik van te maken. In het bijzonder:

 1. Dient u geen garanties te geven of verkeerde voorstellingen te doen over ons, onze diensten of ons beleid, behalve met onze voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring;
 2. Zult u niets over ons, onze diensten of beleid zeggen dat onjuist, misleidend, neerbuigend of aanstootgevend is; en
 3. Zult u niet direct of indirect de indruk wekken dat we uw website hebben goedgekeurd of hiermee verbonden zijn als dit niet het geval is.

Copyrightmelding
30. Tenzij anders aangegeven zijn alle auteursrechten, databaserechten en andere rechten op alle informatie, gegevens, tekst, tekeningen, kunstwerken, afbeeldingen, foto's, plaatjes, beelden en materialen (samen " materialen") op websites, en het ontwerp, de opmaak, de look en het voorkomen van de websites in ons bezit of aan ons in licentie gegeven door onze leveranciers. U hebt toestemming om dergelijke materialen of onderdelen van de websites te gebruiken en te downloaden naar een lokale harde schijf en afdrukken te maken, onderworpen aan al het volgende:

 1. Uw gebruik van de websites en materialen op de websites is uitsluitend voor uw interne, persoonlijke, privégebruik.
 2. Behalve tot voor zover dit wettelijk is toegestaan, mag u geen deel van de websites of dergelijke materialen gebruiken, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, plaatsen, zenden of versturen voor elk ander doel, zonder onze voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Dit betreft ook (maar zonder beperking) het niet reproduceren of opslaan van een deel van de websites of dergelijke materialen op een andere website of op een ander openbaar of persoonlijk elektronisch bewaarsysteem of -dienst.
 3. Onze copyrightmelding (bv. © Salmon Limited 2014) of, waar aangegeven, de melding van onze licentiegevers, moet verschijnen op alle elektronische of papieren kopieën van dergelijke materialen of samenvattingen van de websites.
 4. Als u illegaal of zonder onze toestemming iets van onze websites of dergelijke materialen kopieert, reproduceert, opnieuw publiceert, plaatst, zendt, verstuurt, afdrukt of citeert, dan moet u dit doen met de vereiste en juiste bronvermelding richting ons, onze leveranciers en de websites. U zult dit ook doen volgens de beperkingen die we op de websites hebben aangegeven.
 5. Met uitzondering van waar we dit uitdrukkelijk toestaan, mag u op geen enkele manier de materialen op de websites wijzigen.
 6. Alle rechten die niet specifiek in deze algemene voorwaarden of op andere wijze worden toegekend door ons zijn voorbehouden.
 7. We behouden ons het recht voor om de licentie verstrekt op basis van deze clausule op elk moment in te trekken, waarbij het gebruik van de materialen direct gestaakt zal worden.

Cookies
31. De websites gebruiken cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die ervoor zorgen dat uw computer herkend kan worden door onze server als unieke gebruiker als u bepaalde pagina's op de websites bezoekt. Ze worden door uw internetbrowser opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies kunnen gebruikt worden om uw ip-adres te herkennen, waardoor u tijd bespaart als u de websites bezoekt of deze wilt bezoeken. We gebruiken cookies om het gebruik van de websites voor u makkelijker te maken (bijvoorbeeld door te onthouden wie u bent en als u uw gegevens aan wilt passen zonder uw gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw in te voeren). Ze worden niet gebruikt om andere informatie over u te verkrijgen of op te slaan (bijvoorbeeld gerichte advertenties).

De volgende cookies worden gebruikt door www.salmon.com:

Google Analytics

Met deze cookies kunnen we paginabezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Google bewaart de informatie die door het cookie wordt verstuurd op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden als dit wettelijk vereist is, of als dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. Google koppelt uw ip-adres niet aan andere gegevens die Google heeft.

__utma, __utmz, _ga, _gat_UA-533442-4

Optimizely
W
ordt gebruikt voor A/B-tests. A/B-tests helpen bij het testen van wijzigingen op de pagina ten opzichte van de huidige pagina, zodat gekeken kan worden welke vorm positieve resultaten oplevert. Het is een methode om een nieuw ontwerp of een wijziging in een element van een webpagina te valideren.

optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments

Djang
Django is een hoogwaardig Python Web-framework dat gebruikt is om de Salmon-website te ontwikkelen. De volgende cookies worden gebruikt om Cross Site Request Forgeries te stoppen, de taalkeuze van een gebruiker of een sessiecookie te onthouden, zodat ons CMS-systeem onderscheid kan maken tussen verschillende gebruikers.

csrftoken, django_language, sessionid

Omgeving
De volgende cookies worden gebruikt voor het melden en volgen van de tijdzone door onze hosting-infrastructuur.

sc.Status, tm_isdst

U kunt uw browser op zo'n manier instellen dat cookies niet geaccepteerd worden, maar dat zou uw gebruik van de websites beperken. Wij verzekeren u dat ons gebruik van cookies geen persoonlijke of privégegevens bevat en dat ze vrij zijn van virussen. Als u meer wilt weten over cookies, ga dan naar http://www.allaboutcookies.orgof om te weten te komen hoe u ze uit uw browser kunt verwijderen, gaat u naar http://www.allaboutcookies.org

Fora
32. "Forum" is een discussiegroep, chatgedeelte, berichtenbord, nieuwsgroep, brief aan Salmon, de webmaster of werknemers of een e-mailfunctie die wordt aangeboden als onderdeel van de websites. U stemt ermee in dat u via een Forum niets uploadt, e-mailt, plaatst, publiceert of op andere wijze verstuurt dat:

 1. onjuist of misleidend is;
 2. neerbuigend is;
 3. verstorend is of inbreuk maakt op de privacy van iemand anders, of hypocrisie, racisme, haat of schade jegens een groep of persoon stimuleert;
 4. obsceen is;
 5. inbreuk maakt op de rechten van iemand anders, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten;
 6. wordt gezien als ongevraagde bulke-mail, 'junkmail', 'spam' of kettingbrieven; of
 7. toepasselijke wet- of regelgeving overtreedt.

Fora dienen uitsluitend op niet-commerciële wijze gebruikt te worden. U dient geen content te distribueren of op andere wijze te verspreiden als hierin een verzoek staat om gelden, promotie, reclame, aanvraag van goederen of diensten, of andere commerciële zaken. U stemt ermee in om andere gebruikers van de websites niet te vragen om zich aan te melden bij of lid te worden van een commerciële online of offline dienst of een andere organisatie. Met uitzondering van wat uitdrukkelijk wordt goedgekeurd door Salmon stemt u ermee in om geen persoonsgegevens van andere gebruikers te verzamelen of op te slaan. Door het uploaden, e-mailen, plaatsen, publiceren of op andere wijze versturen van inhoud naar een forum of het versturen van dergelijke informatie naar Salmon geeft u Salmon automatisch (of garandeert dat de eigenaar van dergelijke rechten dit uitdrukkelijk gedaan heeft) een oneindig, royaltyvrij, onherroepelijk, niet-exclusief recht en licentie om dergelijke content in elke vorm, in elk medium of via elke nu bekende of in de toekomst te ontwikkelen technologie te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, zenden en distribueren. Daarnaast garandeert u dat er afstand is gedaan van alle morele rechten op de inhoud.

Scheidbaarheid
33. Als een van deze voorwaarden illegaal, ongeldig of op andere wijze niet te handhaven blijkt te zijn vanwege de wet in een staat of land waar deze voorwaarden ook van kracht zouden moeten zijn, dan wordt deze - voor zover illegaal, ongeldig of niet te handhaven - gescheiden en verwijderd. De overige websitevoorwaarden blijven dan volledig van kracht, bindend en gehandhaafd.

Engelse wetgeving en jurisdictie
34. Deze websitevoorwaarden en uw gebruik van de websites (en alle niet-contractuele relaties die hieruit voortkomen of hieraan verbonden zijn) vallen onder en zijn opgesteld in overeenstemming met de Engelse wetgeving. U geeft de Engelse rechtbanken exclusieve jurisdictie om eventuele disputen die voortkomen uit deze websitevoorwaarden op te lossen.